Burnout

Tilværelsens krise

Burnout er en typisk livskrise i vores nutidige tilværelse. Den opfordrer på mange områder til besindelse og nytænkning. Derved kan krisen blive til en chance for at finde sig selv på ny.

Burnout går hånd i hånd med typiske kropslige reaktioner og en vildledt autonom regulering. Disse reguleringsforstyrrelser kan afdækkes for den enkelte i hverdagen. De fører regelmæssigt til sjælelig aflastning, fordi der så ”er noget som kan måles og vise hvordan jeg har det ”. 

Objektiv afdækning af Deres sundhedstilstand

I vores praksis gennemfører vi forskellige undersøgelser, for at påvise Deres autonome regulerings evne. Dette angår på den ene side det vegetative nervesystem med dens to dele sympatikus og parasympatikus og for det andet hormonerne cortisol og DHEA.

Den autonome Regulationsevne

Det vegetative nervesystem kan vi vise på en 24-timers EKG. Sagt forenklet sagt kan sympatikus sammenlignes med gaspedalen på bilen og parasympatikus med bremsen. Under en burnout sker der altid en de-regulering af disse 2 emner . Vi har gennem vort arbejde opdaget forskellige former for deregulation (se litteraturhenvisninger nedenfor). Gennem et 24-timers EKG bliver det bl.a. muligt at vurdere nattesøvnen, som ved burnout hyppigt er reduceret.

Den hormonelle styring gennem binyrebarkhormonerne Cortisol og DHEA afdækker vi via målinger af spyt flere gange om dagen. Således kan patienten selv gennemføre målingerne. Bedømmelsen af prøverne udføres i et specialiseret laboratorium.

Hvad er opgaven for Cortisol og DHEA? Sagt med enkle ord Cortisol afbalancerer sympatikus, hvorimod DHEA er styringshormonet for evnen til at regenerere.

Samarbejdet mellem styringshormonerne kan eksemplificeres hvis man tænker på en katamaran:

 Livet er vinden og bølgerne.

Sejlet symboliserer adrenalin. Med sejlet får vi fart. De mennesker som læner sig ud for at stabilisere båden er synonym for Cortisol.

Hvad sker der hvis ingen af mandskabet på båden er villig til at stabilisere båden? 

Det kæntrer. Med kæntringen symboliseres burnout.

Krise – Vendepunkt – Chance

På baggrund af diagnostikken kan vi tilbyde dem forskellige specifikke og afprøvede terapeutiske metoder til at forstå budskabet i krisen og for at udnytte den positivt.

Et udvalg af vores terapier ved burnout:

De lærer selv at optimere reguleringsevnen i Deres vegetative nervesystem igen.

Med en målrettet terapi er det muligt at understøtte kroppens egen produktion af binyrebarkhormonerne.

Efter en tilsvarende diagnostik udføres en målrettet terapi omkring mikro næringsstoffer for at opnå en bedre forsyning af cellerne.

I samtaler og med helt konkret indlæring af øvelser arbejder De og opnår et nyt indre frirum.

Ydre anvendelser og omslag kan understøtte virksomt denne proces.

Målet er igen at kunne ”mærke sig selv” og at opnå ”at være mig selv” påny.

Dette vendepunkt gennemgår alle sommerfugle: 

På vej fra larve til sommerfugl kommer det til en forpupning, en gennemgang gennem intetheden, gestaltens fuldstændige opløsning. Så kan sommerfuglen udtrykke menneskets håb om at kunne rejse sig ud af sin krise til et nyt fastholdt liv.